สวดมนต์หมู่

บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย (ทำนองสวดนำ)

อะ.ระ.หัง. สัม.มา.สัม.พุท.โธ.. ภะ.คะ.วา..
พุท.ธัง. ภะ.คะ.วัน.ตัง. อะ.ภิ.วา..เท..มิ.. (กราบ)
ส.วาก..ขา..โต.. ภะ.คะ.วะ.ตา.. ธัม.โม..
ธัม.มัง.. นะ.มัส..สา..มิ.. (กราบ)
สุ.ปะ.ฏิ.ปัน..โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ..
สัง.ฆัง.. นะ.มา..มิ.. (กราบ)


============

บทสวดนมัสการ (ทำนองสังโยค)
(นำสวด) นะ.โม..
(รับพร้อมกัน) ตัส./ สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต.. สัม.มา.. สัม.พุท./ธัส.สะ..
นะ.โม.. ตัส./ สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต.. สัม.มา.. สัม.พุท./ธัส.สะ..
นะ.โม.. ตัส./ สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. อะ.ระ.หะ.โต.. สัม.มา.. สัม.พุท./ธัส.สะ.. ฯ

=========

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสังโยค)

(นำสวด) อิ.ติ.ปิ. โส.. (รับพร้อมกัน)
ภะ.คะ.วา.. อะ.ระ.หัง. สัม.มา..สัม.พุท./โธ..
วิช./ชา.. จะ.ระ.ณะ.สัม.ปัน.โน.. สุ.คะ.โต.. โล..กะ.วิ.ทู..
อะ.นุต./ตะ.โร.. ปุ.ริ.สะ.ทัม.มะ.สา..ระ.ถิ.
สัต./ถา.. เท..วะ.มะ.นุส./สา..นัง. พุท./โธ.. ภะ.คะ.วา..ติ. ฯ


===============

บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

อั อั อุ อั อั อุ อุ อั อุ อั อั
องค์..ใด..พระ.สัม..พุทธ์.. (รับพร้อมกัน) สุ.วิ.สุท../ธะสัน..ดาน..
ตัด..มูล..ก.เลส..มาร.. บ.มิ.หม่น..มิ.หมอง..มัว..
หนึ่ง..ใน..พระ.ทัย..ท่าน.. ก็.เบิก.บาน..คือ.ดอก..บัว..
รา..คี.บ.พัน..พัว.. สุ.วะ.คน..ธะ.กำ..จร..
องค์..ใด..ประ.กอบ..ด้วย.. พระ.ก.รุ.ณา..ดัง.สา..คร..
โปรด..หมู่..ประ.ชา..กร.. มะ.ละ.โอฆ..ฆะ.กัน..ดาร..
ชี้..ทาง..บรร.เทา..ทุกข์.. และ.ชี้.สุข..ก.เษม..สานต์
ชี้..ทาง..พระ.นฤ..พาน.. อัน.พ้น.โศก..วิ.โยค..ภัย..
พร้อม..เบญ..จะ.พิธ..จัก.. - ษุ.จ.รัส..วิ.มล..ใส..
เห็น..เหตุ..ที่.ใกล้..ไกล .. ก็.เจน.จบ..ประ.จักษ์..จริง..
กำ..จัด..น้ำ.ใจ..หยาบ.. สัน..ดาน.บาป..แห่ง.ชาย..หญิง..
สัตว์..โลก..ได้.พึ่ง..พิง.. มะ.ละ.บาป..บำ.เพ็ญ..บุญ..
ข้า..ขอ..ประ.ณต..น้อม.. ศิ.ระ.เกล้า..บัง.คม..คุณ..
สัม..พุท..ธะ.กา..รุญู ..- ญะ.ภาพ.นั้น..นิ.รัน..ดร.. ฯ

(กราบ)
==========


บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสังโยค)

(นำ) ส.หวาก..ขา..โต..
(รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วะ.ตา.. ธัม.โม.. สัน..ทิฏ./ฐิ.โก..
อะ.กา.ลิ.โก.. เอ..หิ.ปัส../สิ.โก.. โอ..ปะ.นะ.ยิ.โก.. ปัจ./จัต..ตัง
เว..ทิ.ตัพ./โพ.. วิญ.ญู.หี..ติ. ฯ


==========บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

ธัม มะ คือ คุณา กร (รับพร้อมกัน) ส่วน ชอบ สา ธร
ดุจ ดวง ประ ทีป ชัช วาล
แห่ง องค์ พระ ศาส ดา จารย์ ส่อง สัตว์ สัน ดาน
สว่าง กระ จ่าง ใจ มล
ธรรม ใด นับ โดย มรรค ผล เป็น แปด พึง ยล
และ เก้า กับ ทั้ง นฤ พาน
สม ญา โลก อุดร พิส ดาร อัน ลึก โอ ฬาร
พิ สุทธิ์ พิ เศษ สุก ใส
อีก ธรรม ต้น ทาง ครร ไล นาม ขนาน ขาน ไข
ปฏิ บัติ ปริ ยัติ เป็น สอง
คือ ทาง ดำ เนิน ดุจ ครอง ให้ ล่วง ลุ ปอง
ยัง โลก อุดร โดย ตรง
ข้า ขอ โอน อ่อน อุต มงค์ นบ ธรรม จำ นง
ด้วย จิต และ กาย วา จา ฯ

(กราบ)

===========

บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสังโยค)

(นำ) สุ.ปะ.ฏิ.ปัน..โน..
(รับพร้อมกัน) ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ.
อุ.ชุ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ..
ญา.ยะ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ.
สา..มี..จิ.ปะ.ฏิ.ปัน.โน.. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ..
ยะ.ทิ.ทัง. จัต./ตา..ริ. ปุ.ริ.สะ.ยุ.คา..นิ. อัฏ./ฐะ.
ปุ.ริ.สะ.ปุค./คะ.ลา.. เอ.สะ. ภะ.คะ.วะ.โต.. สา..วะ.กะ.สัง.โฆ..
อา..หุ.เนย..โย.. ปา..หุ.เนย..โย.. ทัก./ขิ.เณย..โย..
อัญ..ชะ.ลี..กะ.ระ.ณี..โย.. อะ.นุต./ตะ.รัง.. ปุญ.ญัก./เขต..ตัง.
โล..กัส./สา..ติ . ฯ
บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)

สงฆ์ ใด สา วก ศาส ดา (รับพร้อมกัน) รับ ปฏิ บัติ มา
แต่ องค์ สม เด็จ ภะ คะ วันต์
เห็น แจ้ง จตุ สัจ เสร็จ บรร- ลุ ทาง ที่ อัน
ระ งับ และ ดับ ทุกข์ ภัย
โดย เสด็จ พระ ผู้ ตรัส ไตร (หยุด) ปัญ ญา ผ่อง ใส
สะ อาด และ ปราศ มัว หมอง
เหิน ห่าง ทาง ข้า ศึก ปอง บ มิ ลำ พอง
ด้วย กาย และ วา จา ใจ
เป็น เนื้อ นา บุญ อัน ไพ- ศาล แด่ โล กัย
และ เกิด พิ บูลย์ พูน ผล
สม ญา เอา รส ทศ พล มี คุณ อ นนต์
อ เนก จะ นับ เหลือ ตรา
ข้า ขอ นบ หมู่ พระ ศรา- พก ทรง คุ ณา-
นุ คุณ ประ ดุจ รำ พัน
ด้วย เดช บุญ ข้า อภิ วันท์ พระ ไตร รัตน์ อัน
อุ ดม ดิเรก นิ รัติ ศัย
จง ช่วย ข จัด โพย ภัย อัน ตราย ใด ใด
จง ดับ และ กลับ เสื่อม ศูนย์ ฯ

(กราบ)

===========

บทสวดชยสิทธิคาถา หรือ บทพาหุง (ทำนองสังโยค)

( นำ) พา..หุง.
(รับพร้อมกัน) สะ.หัส./สะ.มะ.ภิ.นิม.มิ.ตะ.สา.วุ.ธัน.ตัง.
ครี..เม..ขะ.ลัง.. อุ.ทิ.ตะ.โฆ..ระ.สะ.เส..นะ.มา..รัง.
ทา..นา..ทิ.ธัม.มะ.วิ.ธิ.นา.. ชิ.ตะ.วา.. มุ.นิน..โท..
ตัน.เต..ชะ.สา.. ภะ.วะ.ตุ. เต.. ชะ.ยะ.สิท./ธิ. นิจ./จัง.. ฯบทสวดชยสิทธิคาถา หรือ พาหุง

อั อั อุ อั อุ อุ อุ อั อุ อุ อั อุ อั อั
ปาง..เมื่อ..พระ.องค์..ปะ.ระ.มะ.พุท -..(รับพร้อมกัน)ธ. วิ. สุท..ธ. ศาส..ดา..
ตรัส..รู้..อะ.นุต..ตะ.ระ.สะ.มา..- ธิ. ณ. โพ..ธิ. บัล.. ลังก์..
ขุน..มาร..สะ.หัส..สะ.พะ.หุ.พา..- หุ.วิ.ชา.วิ.ชิต..ขลัง..
ขี่..คี..ริ.เม..ขะ.ละ.ประ.ทัง.. คะ.ชะ.เหี้ยม..กระ.เหิม..หาญ..
แสร้ง..เสก..ส.รา..วุ.ธะ.ประ.ดิษฐ์.. กะ.ละ.คิด..จะ.รอน..ราญ..
รุม..พล..พะ.หล.พะ.ยุ.หะ.ปาน.. พระ.ส.มุท..ทะ.นอง..มา.. หวัง..เพื่อ..ผ.จญ..วะ.ระ.มุ.นิน..- ทะ.สุ.ชิน..นะ.รา..ชา..
พระ..ปราบ..พะ.หล..พะ.ยุ.หะ.มา..- ระ.มะ.เลือง..มะ.ลาย..สูญ..
ด้วย..เด..ชะ.องค์..พระ.ทะ.ศะ.พล.. (หยุด) สุ.วิ.มล..ละ.ไพ..บูลย์..
ทา..นา..ทิ.ธัม..มะ.วิ.ธิ.กูล.. ชะ.นะ.น้อม..มะ.โน..ตาม..
ด้วย..เด..ชะ.สัจ..จะ.วะ.จะ.นา.. (หยุด) และ.นะ.มา..มิ.องค์..สาม..
ขอ..จง..นิ.กร..พะ.ละ.ส.ยาม.. ชะ.ยะ.สิท..ธิ.ทุก..วาร..
ถึง..แม้..จะ.มี..อ.ริ.วิ.เศษ.. พะ.ละ.เดช..ชะ.เทียม..มาร..
ขอ..ไทย..ผ.จญ..พิ.ชิต.ตะ.ผลาญ.. (หยุด) อ.ริ.แม้น..มุ.นิน..ทร..ฯ
(กราบ)

No comments:

Post a Comment